');

Algemenen voorwaarden

Algemene voorwaarden YA! - Fotografie Versie: Augustus 2023

 

Samenwerken is afspraken maken. Duidelijk en prettig. Belangrijk om samen op terug te vallen. YA! houdt het compact en gelooft in commitment: Van harte welkom, hopelijk voor lange tijd!

 

Definities

 

2. Klant: degene met wie YA! een schriftelijke overeenkomst heeft.

3. Overeenkomst: de ondertekende offerte tussen klant en YA! waaraan deze algemene voorwaarden onlosmakelijk zijn verbonden.

4. Afspraak: een tussen klant en YA! overeengekomen dag en tijdstip waarop YA! werkzaamheden op locatie verricht.

5. Vergoeding: verschuldigde prijs in Euro’s uitgedrukt en door de klant te voldoen zoals bepaald in de ondertekende offerte.

6. Voorschot: Een nader overeen te komen bedrag (maximaal 50%) om initiële kosten te dragen. De start van de werkzaamheden zal in dat geval pas na betaling zijn.

7. Opdrachtomschrijving: Omschrijving wensen klant en werkzaamheden YA!

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

8. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, levering van diensten/producten en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden door/namens YA!

9. Rechten/plichten zijn onoverdraagbaar tenzij anders samen overeengekomen. We houden het immers persoonlijk.

10. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

11. Deze algemene voorwaarden zullen jaarlijks worden geactualiseerd indien daar aanleiding voor is en gaan automatisch in.

12. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 

Aanvaarding en geldigheid

 

13. Een offerte wordt altijd schriftelijk uitgebracht. Het ondertekenen hiervan is voor de klant en YA! bindend. Uitzondering hierop vormt artikel 15.

14. Een offerte is maximaal 1 maand geldig na dagtekening.

15. YA! behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien informatie beschikbaar komt die uitvoering voor YA! onaanvaardbaar maakt. YA! zal dit motiveren en schriftelijk kenbaar maken binnen 5 werkdagen na vaststelling. Gevolg hiervan is dat de overeenkomst nietig is.

16. De overeenkomst kan slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. YA! is in dat geval gerechtigd de prijs aan te passen.

17. Overmacht onzerzijds zoals omschreven in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek kan betekenen, hoe graag wij ook anders willen, dat naleving van de overeenkomst in onvoldoende mate of niet kan plaatsvinden. Wij overleggen dan met elkaar hoe alsnog de overeenkomst kan worden uitgevoerd. 1. YA!, een afkorting van Youp en Anna, is een maatschap onder de naam YA! – Fotografie geregistreerd onder KVK-nummer: 90558901.

 

Annulering afspraak

 

18. Jouw tijd is schaars. De onze ook. Daar gaan we flexibel mee om indien het gaat om een annulering die tijdig (meer dan 48 uur vóór het aanvangstijdstip) wordt doorgegeven. In dat geval rekenen wij geen vergoeding.

19. Annulering binnen 48 uur vóór het aanvangstijdstip: 50% vergoeding

20. Annulering binnen 24 uur vóór het aanvangstijdstip: 100% vergoeding

21. Het annuleren van een afspraak houdt niet in dat de overeenkomst ophoudt te bestaan maar zal slechts een éénmalige verschuiving van dag en tijd zijn die uiterlijk 10 werkdagen na doorgifte opnieuw plaatsvindt. Overschrijding van deze termijn betekent dat YA! alsnog de 100% vergoeding factureert.

22. YA! is sportief en zal voor een verplaatsingsafspraak binnen 48 uur voor het aanvangstijdstip vanuit YA! 10% korting geven op de vergoeding. Ook wij beschouwen onze verplaatsing natuurlijk niet als een annulering. Spreekt voor zich.

 

Uitvoering van de opdracht

 

23. Indien YA! door handelen/nalaten van de klant niet tijdig kan beginnen met de werkzaamheden dan worden de daaruit voortvloeiende extra kosten/uren in rekening gebracht.

24. YA! kan niet garanderen dat alle gemaakte foto’s worden geleverd maar spant zich in voor een compilatie die aansluit op de wens van de klant in de opdrachtomschrijving.

25. YA! levert de beelden in een stijl waarbij globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal YA! - slechts enige nabewerking doen om bestaande elementen in de foto te corrigeren waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving.

26. Extra nabewerking is in overleg met YA! mogelijk en brengt extra kosten met zich mee.

27. Nabestellingen omvatten geen onderdeel van de propositie.

 

Locaties

 

28. Voor alle fotografie op locatie is de klant verantwoordelijk voor de keuze en kosten. YA! denkt en adviseert graag mee.

29. Indien de klant er door (weers)omstandigheden voor kiest geen foto’s te laten maken op de beoogde locatie dan dient hij zorg te dragen voor een alternatieve locatie. Dergelijke veranderingen leiden niet tot een andere of geen betalingsverplichting.

30. YA! werkt exclusief. Andere modellen of fotografen zullen door de klant niet worden ingehuurd. Natuurlijk mogen anderen foto’s maken (leuk!) van het event zo lang als YA! niet wordt gehinderd.

 

Vergoeding

 

31. Alle prijzen die YA! hanteert zijn in euro’s exclusief btw. Andere overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, parkeer-, verzend- of transportkosten staan op de offerte aangegeven.. Verhogingen als gevolg van veranderde inkoopprijzen vinden plaats via nacalculatie.

32. De vergoeding wordt door YA! vastgesteld op een eerlijke wijze. Zodoende betaal je niets teveel. Altijd fijn om te beseffen.

33. Indien voor dienstverlening door YA! een totaalbedrag is overeengekomen, vormt dit een richtprijs waarvan tot 20% kan worden afgeweken onder verwijzing naar artikel 31. YA! zal hier dan direct over communiceren. Bij meer dan 20% verhoging kan de klant een deel van de opdracht laten vervallen. Dat overleggen we samen en is maatwerk.

34. YA! behoudt zich het recht voor maandelijks de tarieven te indexeren. Bestaande opdrachten blijven natuurlijk ongewijzigd. Zo weet je wat je hebt en houdt.

 

Leveringen en betalingen

 

35. Levering vindt digitaal plaats binnen 14 dagen. Zodoende kun je snel genieten van ons werk. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden overschreden maar dat is altijd aangegeven in de offerte vooraf zodat je geen verrassingen hebt.

36. Digitale bestanden worden in jpeg of mp4 geleverd, overeenkomstig jouw wens in lage of hoge resolutie.

37. Het is niet toegestaan (digitale) beelden te publiceren of online te plaatsen, af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Digitale of analoge bewerking is evenmin verboden. De foto’s zijn namelijk exclusief bedoeld voor jou! Op deze manier wordt ons portret- en auteursrecht niet geschonden en blijft het ons (intellectuele) eigendom.

38. Het (commercieel) verhandelen van onze producten is niet de bedoeling. Wij vertrouwen er op dat je dit niet doet. Op onze beurt zullen wij ook niet het werk voor andere zakelijke of commerciële doeleinden gebruiken zonder dat we je dit laten weten vooraf.

39. Wij zullen onze factuur versturen bij de feestelijke (bestanden)levering.

40. Indien betaling niet plaats heeft gevonden binnen 1 maand na de fotoshoot zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder waarbij alle bijbehorende (buitengerechtelijke) incassokosten worden doorberekend. Wettelijke rente hoort daar helaas bij.

 

Klachten

 

41. Dat is niet fijn! Toch kan het gebeuren. Dan lossen we dat op. Laat het ons binnen 14 dagen weten via contact@yafotografie.nl met een omschrijving. Wij beloven je dat we ook binnen 14 dagen zullen reageren.

 

Tenslotte

 

42. Geniet van ons materiaal en hopelijk krijg, heb, had je een onvergetelijke ervaring als je dit leest. Dat is waar we het voor doen.